Ayutthaya Green City by TOYOTA

โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว หรือ Toyota Green Town เป็นหนึ่งในการดำเนินงานของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้นำองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ผนวกกับองค์ความรู้ของโตโยต้า เชื่อมโยงกับเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคโดยได้ดำเนินการไปแล้วใน 3 พิ้นที่ คือ เชียงราย กระบี่ และเชียงคาน ในปีนี้ โตโยต้าได้ดำเนินโครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา หรือ Toyota Green Town Ayutthaya โดยพัฒนาพื้นที่ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้กับชมชนและสังคม 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้มีส่วนร่วมในการจัดทำเกณฑ์สำหรับการประเมินอาคารและพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา รวมถึงออกแบบกิจกรรมเรียนรู้การบริโภค ขยะ และน้ำ เพื่อแสดงให้เห็นความเป็นเมืองสีเขียวในรูปแบบคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Zero Carbon)

 • Duration:
  01/09/2018 - 31/12/2018
 • Donor:
  Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
 • Contact Person:
  Ariya Watcharapluek
 • Contact:
  02 503 3333 ext. 355 | ariya@tei.or.th