Establishing biodiversity guidelines and indicators for agricultural sector

เพื่อส่งเสริมการบูรณาการดำเนินงานระหว่างการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและเกษตรกรรม ให้เกษตรกรมีทางเลือกในการทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำนาข้าวที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิตและการส่งเสริมสุขภาพทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค สร้างเครือข่ายเกษตรกรและผู้บริโภคที่ตระหนักถึงคุณค่า และร่วมกันอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตร

 • Duration:
  30 December 2020 - 26 September 2021
 • Donor:
  Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
 • Contact Person:
  Tanirat Tanawat
 • Contact:
  02 503 3333 ext. 333 | tanirat@tei.or.th