Academic Seminar (#1) by Institute of Community Colleges, Ministry of Education (In Thai)

5 มกราคม 2566 สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดงานสัมมนานานาสาระ (ครั้งที่ 1) ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ” 

การบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติ ความรู้ และแลกเปลี่ยนความเข้าใจด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ระหว่างนักการศึกษา ครู และนักวิชาการของ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน พันธกิจและแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)  และวิทยาลัยชุมชนทั้ง 21 แห่ง ทั่วประเทศไทย Tags: