มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยศึกษาวิจัย และนำเสนอนโยบายสิ่งแวดล้อม เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
มูลนิธิฯ ดำเนินงานภายใต้กลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้