16 ตุลาคม 2564 | 11:05 น.

วันอาหารโลก-วันของคุณ

16 กันยายน วันอาหารโลก-วันของคุณ


ร่วมมือกันในวันนี้ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีของพวกเราในวันหน้า ให้มีการผลิต โภชนาการ สภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Our actions are our future: Better production, better nutrition, a better environment and a better life


เพื่อการผลิตที่ดีขึ้น – พวกเราไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่สามารถเป็นผู้ซื้อที่มีความรับผิดชอบ เพราะการเลือกซื้อเป็นการเลือกสุขภาพที่ดีให้กับตัวเองและสุขภาพของโลกด้วย โดยการดูฉลากสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างสุขภาพที่ดี เลือกอาหารที่สด อาหารตามฤดูกาล ถ้าเป็นไปได้ก็ลือกอาหารที่ผลิตใกล้บ้าน เพื่อลดพลังงานในการขนส่งและเก็บรักษาอาหาร  เราสามารถร่วมกันผลักดนให้มีรูปแบบการผลิตอาหารยั่งยืนได้
เพื่อโภชนาการที่ดีขึ้น - มาดูอาหารของเรากัน อาหารแปรรูปส่วนใหญ่อร่อยมาก แต่มีไขมันสูง เค็มมาก หรือหวานเกินไป และเต็มไปด้วยสารกันบูด และไม่ได้มีคุณสมบัติทางโภชนาการที่จำเป็นต่อสุขภาพที่ดี  ลองหันมาทานอาหารให้หลากหลายกัน ไม่ลืมผักและผลไม้ ใส่ใจในการล้างผักและมือก่อนจะทาน ถ้าทำได้ก็ให้ปลูกผักไว้กินเองที่บ้านหรือที่โรงเรียน
เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น - มาลดขยะอาหารกันเถอะ ลองจับตาดูสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้าน ที่ทำงาน ที่โรงเรียน หรือในร้านอาหารที่เราไปใช้บริการ มักมีขยะอาหารเกิดขึ้นจากทุกมื้อและทุกวัน อาหารที่ถูกทิ้งบางชิ้นยังคงมีคุณค่าและไม่ควรถูกทิ้งไปเลย การทิ้งอาหารถือเป็นการสูญเสียทรัพยากรในการผลิต ไม่ว่าน้ำ ที่ดิน เมล็ดพันธุ์ แรงงานและพลังงาน แถมขยะอาหารที่เกิดขึ้นยังทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วย การลดขยะอาหารจึงเท่ากับลดการสูญเสียและสร้างสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น – ชีวิตของเราจะดีขึ้นได้ ต้องไปพร้อม ๆ กับชีวิตอื่น ทั้งชายและหญิง พืชและสัตว์ เพราะทั้งหมดนี้อยู่บนผืนโลกเดียวกัน อาหารเป็นแหล่งของความยุติธรรมแก่ทุกสรรพชีวิต สิ่งที่เรากินหมายถึงการเคารพตนเองผู้อื่นและผืนโลก เราจึงต้องดูแลและเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
วันอาหารโลก หรือ World Food Day กำหนดขึ้นโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) มาตั้งแต่ปี 2522 เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนให้ความสำคัญต่อการมีอาหารที่ดี เพียงพอ และเท่าเทียม ในปีนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่ มร.อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ผลักดันให้มีการจัดการประชุมสุดยอดด้านอาหาร (The UN Food Systems Summit) ขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย เมื่อ 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเปิดตัวการดำเนินงานใหม่ๆ ในเปลี่ยนวิถีผลิตและบริโภคอาหาร ให้มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเป็นความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เกี่ยวกับการมีอาหารที่ดี เพียงพอ และทั่วถึงสำหรับทุกคน เพราะอาหารที่เราเลือกและวิถีที่เราบริโภค ได้ส่งผลต่อสุขภาพเราและโลกของเรา
 แหล่งข้อมูล:   
1. เว็บไซต์องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
2. หนังสือ Activity Book – Our actions are our future, FAO, 2021
โดย คุณเบญจมาส โชติทอง
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการและแผนงาน